Připravované studie a práce - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

Připravované studie a práce

Hlavní nabídka
Kříže na Horní Bečvě
/ 1990 – 2009, nedokončeno /

Fotocyklus   čtrnácti křížů, již třicet pět let zanedbávaných a opomíjených skromných sakrálních památek umístěných a       skrytých v členité   krajině Horní Bečvy. Pocházejí většinou z poslední třetiny 19. století.   Ve fotogalerii jsou kříže řazeny v pořadí, které vyznačuje směr  putování  od horního konce obce na Vašutkách až k jejímu dolnímu okraji  při  bývalém hornobečvanském fojtství. Čtrnáct hornobečvanských křížů  svým  počtem symbolicky odkazuje ke čtrnácti zastavením křížové cesty…  Vedle  místních názvů jejich lokalit zaznamenávám téměř u každého z nich  i rok  jejich postavení a jména jejich původců, jejichž totožnost jsem  určil a  doplnil datem narození a úmrtí na základě matričního výzkumu…  

_________________________________________________________________________________________________________

Rodina Polanských ve Vysoké nad Kysucou 1867-1940
/ 1993 – 2003, nedokončeno /

Iniciačním  zážitkem k této rozsáhlé studii se mi stal vedle rodinné tradice  zvláště v r. 1992 rozpad československého státu, za který při jeho  vzniku bratr mé prababičky Reginy Malinové Karol Polanský z Vysoké  položil život… Práce věnovaná moravsko-slovenské rodině Polanských,  rozdělená do dvou částí k osobě Františka Polanského ( 1844-1914 ) a  jeho syna Karla Polanského ( 1878-1918 ), podrobně mapuje dobové  souvislosti a zvláštnosti regionu horních Kysúc, tak velice úzce  spjatých s jejich životy a postavením. Obchodník a hostinský František  Polanský jako společensky pevně zakotvený a aktivní občan v obci se  projevil i jako dopisovatel do dobového slovenského tisku. Na Kysucích  se stal hostitelem, cenným informátorem a průvodcem českého učitele  Karla Kálala, hlavního představitele českého slovakofilského hnutí,  ktorý jako publicista a spisovatel propagoval česko-slovenskou  vzájemnost a organizoval kulturní spolupráci mezi Čechy a maďarizací  ohroženými Slováky. Polanský byl v Kálalových statích a spisech často  zmiňován a uváděn i jako kontaktní osoba v propagovaném navazování  česko-slovenské vzájemnosti a podílel se na distribuci českých knih ze  sbírek pořádaných v českých zemích pro chudé kysucké dráteníky. V jeho  hostinci v r. 1901 pobýval i význačný moravský hudební pedagog a vzápětí  i světově uznávaný hudební skladatel Leoš Janáček, který se vypravil za  záznamy vícehlasých kysuckých lidových písní. Obchodník Karol Polanský  byl za složité politicko-vojenské situace na Slovensku po vyhlášení čsl.  státu v obci zvolen předsedou národní rady a jako jeden z hlavních  představitelů a zastánců nového čsl. státu na Kysucích byl dne 23.  listopadu 1918 zastřelen maďarskými vojáky. Tragická událost jeho  násilné smrti, poznamenávající osudy jeho pozůstalé rodiny, svou  bezprostředně následnou i pozdější publicitou nabývala podobu v  současnosti již zapomenutého a neznámého symbolu dovršení slovenského  národního dramatu za převratu po vyhlášení československého státu v r.  1918.
Rozsah cca 250 stran včetně příloh.

_________________________________________________________________________________________________________

Václav Kvinta a socha sv. Jana Nepomuckého v Rožnově pod Radhoštěm
/ 2000 – 2011 /

Ve   studii jsem se pokusil pokud možno zjistit dostupné biografické údaje a komplexně zachytit a zhodnotit osobnost mého předka Václava Kvinty (   1674 – 1736 ),  donátora ( 1721 ) a fundátora ( 1722 ) sochy sv. Jana   Nepomuckého v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho život a donátorský a   fundátorský akt je zasazen do dobových regionálních i mimoregionálních   souvislostí. Společně se snahou získat představu o jeho osobě a   postavení se do jisté míry jedná i o rekonstrukci obrazu vnějších   projevů církevního života v Rožnově v první třetině 18. století, tzn. v   době vrcholného baroka na Moravě. Smyslem práce je také ve druhé části přinést širší a podrobně zaměřený pohled na samotnou rožnovskou  svatojánskou skulpturu.
Rozsah cca 160 stran včetně příloh.

_________________________________________________________________________________________________________

Prostřední Bečva 1703 – 1850 : vybrané kapitoly z historie obce
/ 2011 – 2012 /

Vybrané  kapitoly z nejstaršího období historie obce Prostřední Bečvy nevznikly prvoplánově. Rozhodl jsem se je zpracovat k nadcházejícímu 310. výročí ustanovení obce v r. 2013 teprve až na základě již dříve sesbíraných  informací a dat, která se mi podařilo získat v průběhu minulých dvaceti  let nesoustavným genealogickým bádáním,  zaměřeným mimo jiné i na mé  vlastní předky z Prostřední Bečvy. První kapitola se především zabývá  určením data vzniku Prostřední Bečvy jako samostatné obce. Druhá  kapitola pojednává o prostřednobečvanském fojtství a fojtech. Třetí  kapitola přibližuje historii sklářské huti, která jako „stěhovavá  sklárna rožnovského panství“ měla na území Prostřední Bečvy v Kněhyních  postupně dvě stanoviště. Čtvrtá kapitola připomíná dobový význam javořin  pro salašnické hospodaření na rožnovském panství a přináší konkrétní  podrobný přehled javořin a jejich vlastníků z Prostřední Bečvy. Předmětem páté kapitoly je náhled do konkrétních pohnutých osudů manželů Tomkových, pardonovaného zbojníka Machúsa a sourozenců Stavinohových z Prostřední Bečvy za vlády Marie Terezie ( 1740-1780 ).
Rozsah 57 stran včetně příloh.  

Návrat na obsah