Publikace - Karel Jan Malina - osobní stránky

Přejít na obsah

Publikace

Hlavní nabídka
Dionysius Josef Polanský. Zpráva o životě, úsilí a zásluhách.
Dolní Bečva : Obecní úřad Dolní Bečva : Římskokatolická farnost Dolní Bečva, 2001.
25 s., [4] s. obr. příl.
ISBN 80-238-9140-5 (v knize neuvedeno ).


Útlý biografický náčrt o dolnobečvanském učiteli Dionysiu Josefu  Polanském ( 1866 – 1926 ) vznikl na podnět P. PhDr. Vladimíra Teťhala, v  letech 2000-2002 administrátora římskokatolické farnosti v Rožnově pod  Radhoštěm a exkurendo na Dolní Bečvě, a na podkladě mého genealogického  bádání, věnovaného rodu Polanských, původem z Frenštátu pod Radhoštěm.  Dionysius J. Polanský, učitel, osvětový pracovník, místopředseda  Katolického spolku českých učitelů na Moravě, jednatel Kostelní jednoty na Dolní Bečvě
a nositel vyznamenání papeže Pia X. Pro Ecclesia et  Pontifice se především zasloužil o stavbu kostela na Dolní Bečvě.  Publikace přináší přehled jeho vyčerpávajícího úsilí a práce v Kostelní  jednotě, představuje jeho rodový původ, rodinné prostředí a jeho učitelská působiště, věnuje pozornost i jeho dalším veřejným aktivitám a  zájmovým činnostem a připomíná i smutný závěr jeho života za  všeobecných protikatolických nálad ve společnosti nového  československého státu.

Bez vědomí autora byla z textu při  předání do tisku odstraněna bibliografie a bibliografické odkazy. Jako  náhradu jsem do výtisků mnou odesílaných do knihoven dodatečně vložil  seznam použitých pramenů a literatury…


____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Pobečví.
Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, č. 18.
Valašské Meziříčí : [ Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ], 2014.
60 s. : il.
ISBN 978-80-260-6294-3 (v knize neuvedeno ).


Podnět k pořizování fotografií kamenných soch sv. Jana Nepomuckého v  Pobečví mně vzešel při mapování a studiu svatojánské kamenné plastiky na  východní a střední Moravě v souvislosti se studií, věnovanou skulptuře  sv. Jana Nepomuckého v Rožnově pod Radhoštěm a jejímu donátoru Václavu  Kvintovi. Cyklus čtyřicetičtyř černobílých fotografií, vznikající v  letech 2006 – 2013, zahrnuje všechny kamenné svatojánské skulptury ve  veřejném a volném prostoru v oblasti Pobečví, kterou nevyčleňuji z  historicko-správního hlediska, ale povodím řeky Bečvy. Souboru snímků  předchází studie, věnovaná kultu a ikonografii sv. Jana Nepomuckého,  ikonografii, kompozičním typům a postamentům svatojánské plastiky v  Pobečví a na závěr i nejstarším dochovaným nepomucenským sochám
v  Pobečví.

Pět vybraných snímků z tohoto fotocyklu jsem v r. 2011  odeslal do fotografické soutěže, vyhlášené Národním památkovým ústavem  na téma Barokní socha v detailu. Fotografie byly vybrány jako vítězné v  kategorii Soubor.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Horní Bečva v zrcadle minulosti.
Horní Bečva na dobových pohlednicích a fotografiích.
Horní Bečva: Obecní úřad Horní Bečva, 2022.
[153] s. : il.
ISBN 978-80-11-01609-8.

Výběrový soubor 150 historických pohlednic a fotografií představuje obraz obce ve 20. století přibližně od jeho počátku až do šedesátých let, s výjimkou centra obce ojediněle dokumentovaného do osmdesátých let. Je členěn topograficky do devíti oddílů podle jednotlivých částí Horní Bečvy. Začíná jejím západním pomezím s Prostřední Bečvou a s odbočkami do vedlejších údolí pokračuje postupně hlavním údolím podél toku Bečvy, která tvoří středovou osu vlastního území obce, až k její nejvýchodnější hranici s Bílou na Hlavaté. Textový doprovod jednotlivých snímků popisně přibližuje a objasňuje v záběrech zachycené dobové reálie a krajinné struktury. Zároveň se pokouší přirozeně podchytit většinu pomístních názvů, včetně těch málo známých anebo už zanikajících a zcela zaniklých. S vědomím všudypřítomné paměti kulturní krajiny nahlíží do většinou jen velice kusé historie osídlování jednotlivých lokalit, pokud to vůbec dochované prameny umožňují, a poukazuje také na další vývoj, jakým historicky zachycená místa směrem k naší současnosti následně prošla. Neopomíjí zmínit řadu lidí z dřívějších místních obyvatel, ať už to byli zdejší rodáci, představitelé obce, rolníci a lidoví umělci, živnostníci, příslušníci místní inteligence nebo také příchozí významné osobnosti mezi letními hosty, kteří měli ke konkrétním sídlům nebo místním částem obce nějaký vztah.
Návrat na obsah